DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNH 9 NĂM 2018 - TIẾNG VIỆT
STT ĐKCB Ký hiệu PL/XG Nhan đề Năm xb Kho
1 000106140 915.97 NGH Việt Nam - một lịch sử chuyển giao văn hóa = Le Vietnam une histoire de transferts culturels /  Hoai Huong Aubert-Nguyen, Michel Espagne chủ biên; Phạm Văn Quang chủ trì dịch và giới thiệu. 2018 Tiếng Việt
2 000106141 895.9228 TUY Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế /  Hoàng Ngọc Cương biên soạn, dịch chú. 2018 Tiếng Việt
3 000106142 895.9228 TUY Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế /  Hoàng Ngọc Cương biên soạn, dịch chú. 2018 Tiếng Việt
4 000106143 895.9228 TUY Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế /  Hoàng Ngọc Cương biên soạn, dịch chú. 2018 Tiếng Việt
5 000106144 895.9228 TUY Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế /  Hoàng Ngọc Cương biên soạn, dịch chú. 2018 Tiếng Việt
6 000106145 895.9228 TUY Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế /  Hoàng Ngọc Cương biên soạn, dịch chú. 2018 Tiếng Việt
7 000106146 895.92211 NGT Phạm Sư Mạnh - cuộc đời và thơ văn /  Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới thiệu. 2018 Tiếng Việt
8 000106147 895.92211 NGT Phạm Sư Mạnh - cuộc đời và thơ văn /  Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới thiệu. 2018 Tiếng Việt
9 000106148 895.92211 NGT Phạm Sư Mạnh - cuộc đời và thơ văn /  Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới thiệu. 2018 Tiếng Việt
10 000106149 895.92211 NGT Phạm Sư Mạnh - cuộc đời và thơ văn /  Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới thiệu. 2018 Tiếng Việt
11 000106150 895.92211 NGT Phạm Sư Mạnh - cuộc đời và thơ văn /  Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới thiệu. 2018 Tiếng Việt
12 000106151 306.609597 BAC Bách Thần Lục /  Nguyễn Văn Tuân dịch chú; Dương Tuấn Anh hiệu đính. 2018 Tiếng Việt
13 000106152 306.609597 BAC Bách Thần Lục /  Nguyễn Văn Tuân dịch chú; Dương Tuấn Anh hiệu đính. 2018 Tiếng Việt
14 000106153 306.609597 BAC Bách Thần Lục /  Nguyễn Văn Tuân dịch chú; Dương Tuấn Anh hiệu đính. 2018 Tiếng Việt
15 000106154 306.609597 BAC Bách Thần Lục /  Nguyễn Văn Tuân dịch chú; Dương Tuấn Anh hiệu đính. 2018 Tiếng Việt
16 000106155 306.609597 BAC Bách Thần Lục /  Nguyễn Văn Tuân dịch chú; Dương Tuấn Anh hiệu đính. 2018 Tiếng Việt
17 000106156 306 WEB Lược sử nhân học = Brève histoire de l'anthropologie /  Florence Weber; Phạm Anh Tuấn dịch. 2018 Tiếng Việt
18 000106157 895 TRN Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn /  Trần Ích Nguyên; Nguyễn Phúc An dịch 2018 Tiếng Việt
Bình luận