Ký hiệu xếp giá 438.24 FIS
Tác giả CN Fischer-Mitziviris, Anni.
Nhan đề So geht s noch besser zum ZD : Prüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch B1 : Testbuch inklusive 2 Audio-CD2 / Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou.
Thông tin xuất bản Stuttgart : Klett Sprachen, 2009.
Mô tả vật lý 2 Bände : Illustrationen; 30 cm. + 2 Audio-CDs.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Đức.
Thuật ngữ không kiểm soát German language.
Thuật ngữ không kiểm soát Leseverstehen.
Thuật ngữ không kiểm soát Hörverstehen.
Thuật ngữ không kiểm soát Examinations.
Thuật ngữ không kiểm soát Tài liệu luyện thi.
Thuật ngữ không kiểm soát B1
Thuật ngữ không kiểm soát Bài tập.
Môn học Thực hành tiếng
Tác giả(bs) CN Janke-Papanikolaou, Sylvia.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Đức(1): 000107550
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153661
0024
00410FB2926-F1B2-4F8A-A6A9-6724913BCDF4
005201811081022
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9783126755726
039|a20181108102204|btult|y20181105161757|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.24|bFIS
1001|aFischer-Mitziviris, Anni.
24510|aSo geht s noch besser zum ZD : |bPrüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch B1 : Testbuch inklusive 2 Audio-CD2 / |cAnni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou.
260 |aStuttgart : |bKlett Sprachen, |c2009.
300 |a2 Bände : |bIllustrationen;|c30 cm. +|e2 Audio-CDs.
6530 |aTiếng Đức.
6530 |aGerman language.
6530 |aLeseverstehen.
6530 |aHörverstehen.
6530 |aExaminations.
6530|aTài liệu luyện thi.
6530|aB1
6530|aBài tập.
690|aThực hành tiếng
692|aTiếng Đức
7001 |aJanke-Papanikolaou, Sylvia.
852|a100|bTK_Tiếng Đức|j(1): 000107550
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107550 TK_Tiếng Đức 438.24 FIS Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment