Ký hiệu xếp giá 420 LUU
Tác giả TT Khoa tiếng Anh.
Nhan đề Lưu niệm lớp 1 - 2A67 /Khoa tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2017.
Mô tả vật lý 113 tr.; 24 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu
Thuật ngữ không kiểm soát K67
Thuật ngữ không kiểm soát Lớp 1-2A67
Thuật ngữ không kiểm soát Lưu niệm
Thuật ngữ không kiểm soát Khoa tiếng Anh
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000107454
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153818
00213
004DE0E09B4-2D34-4D9E-8FF9-3F37756EC424
005201812041033
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181204103324|btult|y20181204102212|ztult
0410 |avie
044 |avm
08204|a420|bLUU
110 |aKhoa tiếng Anh.|bTrường Đại học ngoại ngữ Hà Nội.
24500|aLưu niệm lớp 1 - 2A67 /|cKhoa tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
260 |aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2017.
300 |a113 tr.;|c24 cm.
6530 |aKỷ yếu
6530 |aK67
6530 |aLớp 1-2A67
6530 |aLưu niệm
6530 |aKhoa tiếng Anh
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000107454
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107454 NCKH_Nội sinh 420 LUU Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment