Ký hiệu xếp giá 374.26 KIN
Tác giả CN King, Kathleen P.
Nhan đề Technology and innovation in adult learning / Kathleen P. King.
Thông tin xuất bản San Francisco : CA Jossey-Bass, 2017.
Mô tả vật lý 288 p. ; 24 cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á.
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ giáo dục.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục.
Thuật ngữ không kiểm soát Adult learning.
Thuật ngữ không kiểm soát Educational technology.
Thuật ngữ không kiểm soát Educational innovations.
Thuật ngữ không kiểm soát Đổi mới giáo dục.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000107837
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154398
0021
004E2D55A1A-8282-4C31-9FEA-EB908CB53686
005201901231101
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781119049616
039|a20190123110114|btult|c20190122150415|dtult|y20190122143854|zmaipt
0410 |aeng
044 |acau
08204|a374.26|bKIN
1001|aKing, Kathleen P.
24510|aTechnology and innovation in adult learning /|cKathleen P. King.
260 |aSan Francisco :|bCA Jossey-Bass, |c2017.
300 |a288 p. ; |c24 cm.
500|aSách Quỹ Châu Á.
6530 |aCông nghệ giáo dục.
6530 |aGiáo dục.
6530 |aAdult learning.
6530 |aEducational technology.
6530 |aEducational innovations.
6530 |aĐổi mới giáo dục.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000107837
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107837 TK_Tiếng Anh 374.26 KIN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment