Ký hiệu xếp giá 659.1 WIN
Tác giả CN Wind, Yoram.
Nhan đề Beyond advertising : Creating value through all customer touchpoints / Yoram Wind, Catharine Hays.
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : Wiley, 2016.
Mô tả vật lý 261 p. ; 24 cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếp thị.
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông.
Thuật ngữ không kiểm soát Communication in marketing.
Thuật ngữ không kiểm soát Customer relations.
Thuật ngữ không kiểm soát Advertising.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000107684
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154400
0024
004AFFB95C7-B4DC-4608-ACD8-5412D63B76C6
005201901221653
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781119074229
039|a20190122165348|btult|y20190122164901|zmaipt
0410 |aeng
044 |anju
08204|a659.1|bWIN
1001|aWind, Yoram.
24510|aBeyond advertising : |bCreating value through all customer touchpoints /|cYoram Wind, Catharine Hays.
260 |aHoboken, New Jersey :|bWiley, |c2016.
300 |a261 p. ; |c24 cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
6530 |aTiếp thị.
6530 |aTruyền thông.
6530 |aCommunication in marketing.
6530 |aCustomer relations.
6530 |aAdvertising.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000107684
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107684 TK_Tiếng Anh 659.1 WIN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment