• Giáo trình
  • 495.922 NGG
    Từ điển khái niệm ngôn ngữ học /
Ký hiệu xếp giá 495.922 NGG
Tác giả CN Nguyễn, Thiện Giáp.
Nhan đề Từ điển khái niệm ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
Mô tả vật lý 658 tr. ; 25 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Việt-Từ điển.
Thuật ngữ không kiểm soát Khái niệm.
Thuật ngữ không kiểm soát Từ điển.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ học.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt.
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154406
0024
004E9582E44-149A-4FF5-8057-F35191EBD69D
005201902261610
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190226161008|btult|c20190129163149|dhuett|y20190129151857|zhuett
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.922|bNGG
1000|aNguyễn, Thiện Giáp.
24510|aTừ điển khái niệm ngôn ngữ học / |cNguyễn Thiện Giáp.
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2016.
300 |a658 tr. ; |c25 cm.
65014|aTiếng Việt|xTừ điển.
6530 |aKhái niệm.
6530 |aTừ điển.
6530 |aNgôn ngữ học.
6530 |aTiếng Việt.
852 |aThư viện Đại học Hà Nội
890|c1
Comment