Ký hiệu xếp giá 658 ZHH
Tác giả CN 朱红霞
Nhan đề 新编导游业务实训教程 / 朱红霞(Zhu Hongxia)
Thông tin xuất bản 杭州 : 浙江大学出版社, 2012.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát 管理
Thuật ngữ không kiểm soát 新生意
Khoa Tiếng Trung
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156064
0024
0046C77CB3C-F279-4F21-AF81-EE3C78683D89
005201909051411
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a7308098745
039|y20190905141136|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a658|bZHH
1000|a朱红霞
24510|a新编导游业务实训教程 / |c朱红霞(Zhu Hongxia)
260 |a杭州 :|b浙江大学出版社,|c2012.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aKinh doanh
6530 |aGiáo trình
6530 |a 管理
6530 |a新生意
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aNghiệp vụ hướng dẫn du lịch
890|a0

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment