• Giáo trình
  • 621.382 LEN
    Truyền thông đa phương tiện =
Ký hiệu xếp giá 621.382 LEN
Tác giả CN Lê, Đắc Nhường
Nhan đề Truyền thông đa phương tiện = Multimedia communication / Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016.
Mô tả vật lý 411tr.: hình vẽ ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về truyền thông đa phương tiện gồm: Một số khái niệm cơ bản; môi trường truyền dẫn; hệ thống truyền tin; kiến trúc và mô hình truyền thông; mã hoá và điều chế số liệu; xử lí dữ liệu đa phương tiện; giao thức điều khiển đường truyền và giao thức đa phương tiện
Đề mục chủ đề Truyền thông đa phương tiện
Thuật ngữ không kiểm soát Đa phương tiện
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông đa phương tiện
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Gia Như
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000113381
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156280
0024
004628B9EB4-8ADB-4E24-95E5-FD108DD2337C
005201909181512
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190918151255|banhpt|c20190918150450|dtult|y20190918143957|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.382|bLEN
1000|aLê, Đắc Nhường
24510|aTruyền thông đa phương tiện =|bMultimedia communication / |cLê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như.
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2016.
300 |a411tr.: |bhình vẽ ; |c24cm.
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về truyền thông đa phương tiện gồm: Một số khái niệm cơ bản; môi trường truyền dẫn; hệ thống truyền tin; kiến trúc và mô hình truyền thông; mã hoá và điều chế số liệu; xử lí dữ liệu đa phương tiện; giao thức điều khiển đường truyền và giao thức đa phương tiện
65007|aTruyền thông đa phương tiện
6530 |aĐa phương tiện
6530 |aTruyền thông
6530 |aTruyền thông đa phương tiện
7000 |aNguyễn, Gia Như
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000113381
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113381 TK_Tiếng Việt 621.382 LEN Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment