• Luận văn
  • 495.107 NGH
    Khảo sát đặc điểm của uyển ngữ tiếng Hán đối chiếu với tiếng Việt tương đương :
Ký hiệu xếp giá 495.107 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lanh Hinh.
Nhan đề Khảo sát đặc điểm của uyển ngữ tiếng Hán đối chiếu với tiếng Việt tương đương : (Trên cứ liệu của hai nhóm uyển ngữ chỉ "cái chết" và "giới tính") / Nguyễn Thị Lan Hinh; Nguyễn Văn Khang hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Mô tả vật lý 123tr. + 23tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc-Uyển ngữ
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Uyển ngữ
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ đối chiếu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Khang
Địa chỉ 100Chờ thanh lý (không phục vụ)302006(1): 000110117
000 00000nam#a2200000u##4500
00159320
0027
004F38BE11D-D012-4D67-932F-92980B89AFC1
005202009221540
008200922s2004 vm vie
0091 0
039|a20200922154011|btult|c20200922153234|dtult|y20200717151402|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.107|bNGH
1000 |aNguyễn, Thị Lanh Hinh.
24510|aKhảo sát đặc điểm của uyển ngữ tiếng Hán đối chiếu với tiếng Việt tương đương : |b(Trên cứ liệu của hai nhóm uyển ngữ chỉ "cái chết" và "giới tính") / |cNguyễn Thị Lan Hinh; Nguyễn Văn Khang hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2004
300 |a123tr. + 23tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xUyển ngữ
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aUyển ngữ
6530 |aNgôn ngữ đối chiếu
6530 |aTiếng Việt
655 |aLuận văn
7000 |aNguyễn, Văn Khang|ehướng dẫn.
852|a100|bChờ thanh lý (không phục vụ)|c302006|j(1): 000110117
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110117 Chờ thanh lý (không phục vụ) LV-TQ 495.107 NGH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào