DDC 370.15
Tác giả CN Santrock, John W.
Nhan đề Educational psychology / John W. Santrock ; Pilar Carril translator
Thông tin xuất bản New York : MCGRAW-HILL, 2017
Mô tả vật lý 568tr. +18tr. phụ lục ; 28cm.
Thuật ngữ chủ đề Social psychology
Thuật ngữ chủ đề Educational psychology
Thuật ngữ chủ đề Motivation in education
Từ khóa tự do Tâm lí học giáo dục
Từ khóa tự do Giảng dạy
Khoa Tiếng Anh
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Tâm lý học trong giảng dạy ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Carril, Pilar Translator
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516001(2): 000118129-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159439
00220
004B2906F64-63B7-4B78-9A57-5F2496D795C7
005202009141017
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781259922145
039|a20200914101718|btult|y20200911094238|zmaipt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a370.15|bSAN
10010|aSantrock, John W.
24510|aEducational psychology /|cJohn W. Santrock ; Pilar Carril translator
260 |aNew York : |bMCGRAW-HILL, |c2017
300 |a568tr. +18tr. phụ lục ; |c28cm.
6500 |aSocial psychology
6500 |aEducational psychology
6500 |aMotivation in education
6530 |aTâm lí học giáo dục
6530 |aGiảng dạy
690 |aTiếng Anh
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aTâm lý học trong giảng dạy ngoại ngữ
693 |aGiáo trình
70010|aCarril, Pilar|eTranslator
852|a100|bTài liệu môn học|c516001|j(2): 000118129-30
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118129 Tài liệu môn học MH AN 370.15 SAN Tài liệu môn học 1
2 000118130 Tài liệu môn học MH AN 370.15 SAN Tài liệu môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào