DDC 398.210944
Tác giả CN Brett, Jan
Nhan đề Beauty and the beast / Jan Brett.
Thông tin xuất bản New York : Clarion books, 1989
Mô tả vật lý [42] p. : col.ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Fairy tales.
Thuật ngữ chủ đề Folklore-France.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Truyện cổ tích-Pháp-TVĐHHN
Từ khóa tự do Văn học dân gian Pháp
Từ khóa tự do Truyện cổ tích Pháp.
Tác giả(bs) CN Doyle, Richard,
Tác giả(bs) CN Leprince de Beaumont, Madame
000 00000cam a2200000 a 4500
00114039
0021
00422966
008050510s1989 nyu eng
0091 0
020|a039555702X
020|a0899194974
035##|a1083194087
039|a20050510000000|bhangctt|y20050510000000|zhangctt
0410|aeng
044|anyu
08204|a398.210944|bBRE
090|a398.210944|bBRE
1001 |aBrett, Jan
130|aBeauty and the beast.
24500|aBeauty and the beast /|cJan Brett.
260|aNew York :|bClarion books,|c1989
300|a[42] p. :|bcol.ill. ;|c26 cm.
600|aDoyle, Richard,|d1824-1883.
630|aBeauty and the beast|xIllustrations.
65000|aFairy tales.
65010|aFolklore|xFrance.
65017|aVăn học dân gian|xTruyện cổ tích|zPháp|2TVĐHHN
6530 |aVăn học dân gian Pháp
6530 |aTruyện cổ tích Pháp.
7001 |aDoyle, Richard,|d1824-1883.
7001 |aLeprince de Beaumont,|cMadame|q(Jeanne-Marie),|d1711-1780.
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào