DDC 438.2
Tác giả CN Clamer, Friedrich.
Nhan đề Übungsgrammatik für die Mittelstufe : Regeln, Listen, Übungen : Niveau C 1 / Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Roller.
Thông tin xuất bản Wiesbaum : Liebaug-Dartmann, 2006.
Mô tả vật lý 160 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức-Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Grammatik
Từ khóa tự do Deutsch
Từ khóa tự do Dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Ausländer
Từ khóa tự do Lehrplan
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do C1
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Thực hành tiếng 1C1
Môn học Thực hành tiếng 2C1
Môn học Thực hành tiếng 3C1
Môn học 61GER21C1
Môn học 61GER22C1
Môn học 61GER33C1
Môn học 61GER34C1
Môn học Thực hành tiếng 4C1
Tác giả(bs) CN Heilmann, Erhard G.
Tác giả(bs) CN Roller, Helmut.
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học516005(2): 000106896-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152880
00220
00421A743F8-B0A1-4C62-82B5-D819FFEA8D0B
005202004031421
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a9783922989516
039|a20200403142151|btult|c20200326142132|danhpt|y20180925150333|zhuongnt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.2|bCLA
1001|aClamer, Friedrich.
24510|aÜbungsgrammatik für die Mittelstufe :|bRegeln, Listen, Übungen : Niveau C 1 /|cFriedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Roller.
260 |aWiesbaum :|bLiebaug-Dartmann,|c2006.
300 |a160 tr. ;|c24 cm.
65017|aTiếng Đức|xNgữ pháp
6530 |aTiếng Đức
6530 |aNgữ pháp
6530 |aGrammatik
6530 |aDeutsch
6530|aDành cho người nước ngoài
6530|aAusländer
6530|aLehrplan
6530|aBài tập
6530|aC1
690|aTiếng Đức
691|aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692|aThực hành tiếng 1C1
692|aThực hành tiếng 2C1
692|aThực hành tiếng 3C1
692|a61GER21C1
692|a61GER22C1
692|a61GER33C1
692|a61GER34C1
692|aThực hành tiếng 4C1
693|aTài liệu tham khảo
7001 |aHeilmann, Erhard G.
7001 |aRoller, Helmut.
852|a100|bTK_Tài liệu môn học|c516005|j(2): 000106896-7
890|a2|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106897 TK_Tài liệu môn học-MH MH DC 438.2 CLA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106896 TK_Tài liệu môn học-MH MH DC 438.2 CLA Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào