Đội ngũ cán bộ

 DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Bộ phận

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

Số điện thoại

Ban Giám đốc

Lê Thị Thành Huế

Thạc sĩ

Q. Giám đốc

3854 8121 -204

Bộ phận Bổ sung

Lê Thanh Tú

Thạc sĩ

Phụ trách

3854 8121 -206

 

Bộ phận Biên mục

Nguyễn Thị Ngà

Thạc sĩ

Trưởng Bộ phận

3854 8121 -208

Nguyễn Thị Hường

Cử nhân

Thư viện viên

3854 8121 -209

Phan Thị Ánh

Cử nhân

Thư viện viên

3854 8121 -209

Bùi Xuân Khiêm

Cử nhân

Thư viện viên

3854 8121 -205

Trần Thị Huệ

Cử nhân

Thư viện viên

3854 8121 -205

 

  

Bộ phận Dịch vụ

Vũ Văn Thạch

Thạc sĩ

Trưởng Bộ phận

3854 8121 -207

Bùi Thị Hoa

Cử nhân

Thư viện viên

3854 8121 -103

Nguyễn Trang Huyền

Cử nhân

Thư viện viên

3854 8121 -102

Phùng Thị Mai

Thạc sĩ

Thư viện viên

3854 8121 -102

Cung Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Thư viện viên

3854 8121 -102

Nguyễn Văn Kép

Thạc sĩ

Thư viện viên

3854 8121 -205

Vũ Thị Thu

Cử nhân

Thư viện viên

3854 8121 -102

Bộ phận

Hỗ trợ và Tư vấn thông tin

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ

Phụ trách

3854 8121 -102

Bộ phận Marketing

Nguyễn Thanh Hảo

Thạc sĩ

Phụ trách

3854 8121 -207

Bộ phận An ninh

Nguyễn Thị Quý

Thạc sĩ

Trưởng Bộ phận

3854 8121 -101

Trần Thị  Mai Anh

Cử nhân

An ninh

3854 8121 -101