Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
20/03/2017

Thứ 3
21/03/2017

9.00-11.00

Lớp Endnote

Thư viện

Tầng 3- Thư viện

Thứ 4
22/03/2017

Thứ 5
23/03/2017

13.30-16.00

SUNWAY

Tầng 3- Thư viện

9.00-11.00

Lớp SPSS

Thư viện

Tầng 3- Thư viện

Thứ 6
24/03/2017

Thứ 7
25/03/2017

Chủ nhật
26/03/2017

Chủ đề

Ghi chú