Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
27/02/2017

8.00-11.00

- Tập huấn sử dụng thư viện
- Trích dẫn tài liệu tham khảo

PG -35

Tầng 3 -phòng tập huấn

Thứ 3
28/02/2017

Thứ 4
01/03/2017

Thứ 5
02/03/2017

Thứ 6
03/03/2017

14.00-16.00

Quản trị kinh doanh

Khoa QTKD

Tầng 3- Thư viện

Thứ 7
04/03/2017

Chủ nhật
05/03/2017

Chủ đề

Ghi chú