Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
18/06/2018

Thứ 3
19/06/2018

Thứ 4
20/06/2018

Thứ 5
21/06/2018

Thứ 6
22/06/2018

08.30-11.00

Lớp PG 38 tập huấn sử dụng Thư viện

Thư viện

Tầng 3

Thứ 7
23/06/2018

Chủ nhật
24/06/2018

Chủ đề

Ghi chú