Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
23/10/2017

Thứ 3
24/10/2017

08.00-11.00

Kỹ năng thông tin

1N-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Lớp 3P-17

Thứ 4
25/10/2017

13.30

SUNWAY

SUNWAY

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 5
26/10/2017

Thứ 6
27/10/2017

14.00-17.00

Kỹ năng thông tin

1TC-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 7
28/10/2017

08.00-10.30

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

15A-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

08.00-10.30

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

5A-17

Phòng 2 Tầng 3
Thư viện

14.00-17.00

Kỹ năng thông tin

15A-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

14.00-17.00

Kỹ năng thông tin

5A-17

Phòng 2 Tầng 3
Thư viện

Chủ nhật
29/10/2017

Chủ đề

Ghi chú