Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
24/04/2017

Thứ 3
25/04/2017

14.00-16.00

Xử lý dữ liệu khảo sát SPSS

Thư viện

Thứ 4
26/04/2017

13.30-16.00

SUNWAY

SUNWAY

Thứ 5
27/04/2017

8.30-11.30

Hội thảo Khoa Sau đại học

Phòng tra cứu

Thứ 6
28/04/2017

Thứ 7
29/04/2017

Chủ nhật
30/04/2017

Chủ đề

Ghi chú