• Bài trích
  • Bước đầu tìm hiểu về uyển ngữ trong tiếng Hán hiện đại /

Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Nhanh.
Nhan đề Bước đầu tìm hiểu về uyển ngữ trong tiếng Hán hiện đại /Nguyễn Thị Ngọc Nhanh ; Bùi Quỳnh Vân hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 88-95
Tóm tắt Bài viết giúp người học tiếng Hán có cái nhìn khái quát hơn về hiện tượng uyển ngữ, từ đó tăng thêm hiểu biết về ngôn ngữ, đất nước và con người Trung Hoa.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Uyển ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Uyển ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Hán
Từ khóa tự do Hiện đại
Tác giả(bs) CN Bùi, Quỳnh Vân.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164553
0022
0043DAEC06C-D80D-44CD-B5D1-D5F443E9F120
005202201171614
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117161437|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Thị Ngọc Nhanh.
24510|aBước đầu tìm hiểu về uyển ngữ trong tiếng Hán hiện đại /|cNguyễn Thị Ngọc Nhanh ; Bùi Quỳnh Vân hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 88-95
520 |aBài viết giúp người học tiếng Hán có cái nhìn khái quát hơn về hiện tượng uyển ngữ, từ đó tăng thêm hiểu biết về ngôn ngữ, đất nước và con người Trung Hoa.
65017|aTiếng Trung Quốc|xUyển ngữ
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aUyển ngữ
6530 |aTiếng Hán
6530 |aHiện đại
7000 |aBùi, Quỳnh Vân.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào