• Bài trích
  • Phát triển chương trình đào tạo cho việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Brazil tại Malaysia = Desenvolvimento curricular para o ensino de língua e cultura Brasileira na Malásia /

Tác giả CN Kajita, Angela.
Nhan đề Phát triển chương trình đào tạo cho việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Brazil tại Malaysia = Desenvolvimento curricular para o ensino de língua e cultura Brasileira na Malásia /Angela Kajita.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 59-62
Tóm tắt Khóa học Văn hóa Brazil ở trường đại học Malaya (Malaysia) không chỉ giới thiệu với sinh viên về văn hóa và ngôn ngữ, mà còn phát triển các kĩ năng quý báu khác: kĩ năng làm việc nhóm, tư duy phê phán, cách giải quyết vấn đề,... Bài viết này mô tả và giải thích về sự phát triển chương trình khóa học.
Thuật ngữ chủ đề Chương trình đào tạo-Tiếng Brazil-Văn hóa Brazil
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Chương trình đào tạo
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng Brazil
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hà Nội
000 00000nab#a2200000ui#4500
00165678
0022
0044BED1018-6D8C-4E02-AED9-C9AD9690A2D7
005202206220925
008220622s2014 vm spa
0091 0
020 |a18592503
039|a20220622092558|bhuongnt|y20220622092517|zhuongnt
0410 |aspa
044 |avm
1001 |aKajita, Angela.
24510|aPhát triển chương trình đào tạo cho việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Brazil tại Malaysia = Desenvolvimento curricular para o ensino de língua e cultura Brasileira na Malásia /|cAngela Kajita.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 59-62
520 |aKhóa học Văn hóa Brazil ở trường đại học Malaya (Malaysia) không chỉ giới thiệu với sinh viên về văn hóa và ngôn ngữ, mà còn phát triển các kĩ năng quý báu khác: kĩ năng làm việc nhóm, tư duy phê phán, cách giải quyết vấn đề,... Bài viết này mô tả và giải thích về sự phát triển chương trình khóa học.
65017|aChương trình đào tạo|xTiếng Brazil|xVăn hóa Brazil
6530 |aVăn hóa
6530 |aChương trình đào tạo
6530 |aNgôn ngữ
6530 |aGiảng dạy
6530 |aTiếng Brazil
773|tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014
852 |aThư viện Trường Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào