• Bài trích
  • Khảo sát giá trị biểu đạt ý nghĩa thời gian của ba phó từ "đã", "đang" và "sẽ" trong tiếng Việt = The investigation on the time expression value of 'đã', 'đang' and 'sẽ' adverbs in Vietnamese /

Tác giả CN Nguyễn, Đức Nam.
Nhan đề Khảo sát giá trị biểu đạt ý nghĩa thời gian của ba phó từ "đã", "đang" và "sẽ" trong tiếng Việt = The investigation on the time expression value of 'đã', 'đang' and 'sẽ' adverbs in Vietnamese /Nguyễn Đức Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 46-57
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu cách dùng của ba phó từ "đã", "đang" và "sẽ" trên cơ sở dữ liệu song ngữ Việt-Pháp, Pháp-Việt và nhất là trên cơ sở lí thuyết khác, theo các thông tin về thời gian sự kiện của một phát ngôn được xác định bởi sự liên kết của ba yếu tố: đoạn thời gian trong đó sự kiện được miêu tả phát sinh, khoảng thời gian được sử dụng để đánh giá, miêu tả sự kiện và khoảng thời gian được sử dụng làm tham chiếu.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt-Phó từ-Giá trị biểu đạt
Từ khóa tự do Giá trị biểu đạt
Từ khóa tự do Phó từ
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165690
0022
004AA075F71-F4F0-4941-BA1F-960D299BD1AF
005202206230946
008220623s2013 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623094643|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Đức Nam.
24510|aKhảo sát giá trị biểu đạt ý nghĩa thời gian của ba phó từ "đã", "đang" và "sẽ" trong tiếng Việt = The investigation on the time expression value of 'đã', 'đang' and 'sẽ' adverbs in Vietnamese /|cNguyễn Đức Nam.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 46-57
520 |aBài viết nghiên cứu cách dùng của ba phó từ "đã", "đang" và "sẽ" trên cơ sở dữ liệu song ngữ Việt-Pháp, Pháp-Việt và nhất là trên cơ sở lí thuyết khác, theo các thông tin về thời gian sự kiện của một phát ngôn được xác định bởi sự liên kết của ba yếu tố: đoạn thời gian trong đó sự kiện được miêu tả phát sinh, khoảng thời gian được sử dụng để đánh giá, miêu tả sự kiện và khoảng thời gian được sử dụng làm tham chiếu.
65017|aTiếng Việt|xPhó từ|xGiá trị biểu đạt
6530 |aGiá trị biểu đạt
6530 |aPhó từ
6530 |aTiếng Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào