• Bài trích
  • Bước đầu tìm hiểu nhà bán hầm của Hàn Quốc và nhà "siêu mỏng" của Việt Nam /

Nhan đề Bước đầu tìm hiểu nhà bán hầm của Hàn Quốc và nhà "siêu mỏng" của Việt Nam /Trần Thùy Trang,...
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 21-40
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc nhà ở-Hàn Quốc
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc nhà ở-Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Hương.
Tác giả(bs) CN Quách, Hồng Hồng.
Tác giả(bs) CN Lê, Diệp Kiều Trang.
Tác giả(bs) CN Phạm, Thương Huyền.
Tác giả(bs) CN Phùng, Thảo Nguyên.
Tác giả(bs) CN Trần, Thùy Trang.
Nguồn trích Kỷ yếu hội nghị sinh viên Khoa tiếng Hàn. - 6/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164599
0022
0043C473AAF-B10C-43C5-B475-90DFE46FCC5C
005202201261418
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220126141857|bhuongnt|y20220126141459|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aBước đầu tìm hiểu nhà bán hầm của Hàn Quốc và nhà "siêu mỏng" của Việt Nam /|cTrần Thùy Trang,...
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 21-40
65007|aKiến trúc nhà ở|bHàn Quốc
65007|aKiến trúc nhà ở|bViệt Nam
6530 |aViệt Nam
6530 |aKiến trúc nhà ở
6530 |aHàn Quốc
7000|aNguyễn, Thị Mai Hương.
7000|aQuách, Hồng Hồng.
7000|aLê, Diệp Kiều Trang.
7000|aPhạm, Thương Huyền.
7000|aPhùng, Thảo Nguyên.
7000|aTrần, Thùy Trang.
773 |tKỷ yếu hội nghị sinh viên Khoa tiếng Hàn|g6/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào