Giới thiệu sách chuyên đề : "ÂM VANG HÀO KHÍ VỚI NON SÔNG".

     Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Giải Phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4-2021), Thư viện Trường Đại học Hà Nội trân trọng giới thiệu sách chuyên đề : ÂM VANG HÀO KHÍ VỚI NON SÔNG". Qua đó chúng ta phần nào hiểu thêm về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ý nghĩa vinh quang của ngày toàn thắng luôn là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong đó có bài học sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, quyết thắng. Chiến thắng 30/4/1975 cách đây đã 46 năm nhưng chiến công lẫy lừng đó vẫn in đậm trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới; trở thành sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bình luận