Cơ cấu tổ chức

Thư viện Trung tâm

●   Tài liệu Ngoại văn
●   Tài liệu Tiếng Việt 
●   Tài liệu Chuyên ngành, giáo trình
●   Tài liệu Nghiên cứu khoa học
●   Báo tạp chí
- Phòng Tra cứu thông tin mạng: 105 máy tính được kết nối mạng Internet
- Phòng Tập huấn, hội thảo: 40 máy tính được kết nối mạng Internet
- Phòng học nhóm: 03 phòng
 Tủ sách thành viên

   o Tủ sách Khoa: đặt tại các văn phòng Khoa
   o Tủ sách Phòng ban, Trung tâm: đặt tại các văn phòng Ban, Trung tâm.