Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI

 

Bộ phận

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

Số điện thoại

Ban Giám đốc

Lê Thị Thành Huế

Thạc sĩ

 Giám đốc

38548121 -204

Vũ Văn Thạch

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

38548121 -206

Bộ phận Bổ sung

Nguyễn Trang Huyền

Cử nhân

Phụ trách

38548121 -207

Trần Thị Huệ

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -207

 

Bộ phận Biên mục

Lê Thanh Tú

Thạc sĩ

Trưởng Bộ phận

38548121 -208

Phùng Thị Mai

Thạc sĩ

Thư viện viên

38548121 -209

Vũ Thị Thu

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -209

Nguyễn Thị Hường

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -209

Phan Thị Ánh

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -209

Trần Thị Huệ

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -209

Bộ phận Dịch vụ

Cung Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Trưởng Bộ phận

38548121 -205

Bùi Thị Hoa

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -102

Nguyễn Thanh Hảo

Thạc sĩ

Thư viện viên

38548121 -101

Trần Thị  Mai Anh

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -315

Nguyễn Thị Quý

Thạc sĩ

Thư viện viên

38548121 -102

Nguyễn Hồng Minh

Thạc sĩ

Thư viện viên

38548121 -101

Trương Bảo Đức

Cử nhân

Thư viện viên

38548121 -102

Quản trị hệ thống

Bùi Xuân Khiêm

Thạc sĩ

Phụ trách

38548121 -312

Đàm Quý Tài

 

Kỹ thuật viên

38548121 -312