GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Tư tưởng của Người là “nguồn sáng dẫn đường”, là kim chỉ nam cho Đảng và Nhân dân ta tiến bước; đạo đức và phong cách của Người là tấm gương sáng để mỗi chúng ta tự soi rọi bản thân mình. Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thư viện trân trọng giới thiệu sách chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận