Thư viện quốc tế
1.       Internet Public Library
2.       Thư viện Quốc gia Anh         
10.    Thư viện Quốc gia Brasil       
11.    Thư viện Quốc hội Mỹ          
 

27.    Thư viện đại học AMSTERDAM, Hà Lan

Bình luận