Tìm tin trên Internet

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet: Sử dụng công cụ: http://www.google.com.vn

 

Giới hạn không gian tìm kiếm
+Dùng dấu:  " " 
 Ex: "tin học" 
+Tăng độ dài của cụm từ tìm kiếm 
Ex: "giáo trình tin học
cho kết quả như sau
+ Dùng bổ sung thêm các  từ khóa hỗ trợ tìm kiếm: 
Ex: "giáo trình tin học đại cương" filetype:doc
Lưu ý: Có thể tìm kiếm theo các dạng file: doc; pdf; ppt.
 
+ Phối hợp nhiều từ khóa hỗ trợ trong một câu lệnh tìm kiếm
Ex: "giáo trình tin học đại cương" filetype:doc site:.vn
Lưu ý: Ta có các từ khóa hỗ trợ tìm kiếm như : filetype; site; inurl; AND; OR; NOT; NEAR;...
(Sưu tầm)
Bài viết liên quan
Bình luận