Khi tìm kiếm tôi thấy kết quả báo rằng tài liệu thuộc Phòng Nghiên cứu khoa học, thư viện các Khoa… tôi cần làm gì để có thể mượn tài liệu ở đó?

Hỏi: Khi tìm kiếm tôi thấy kết quả báo rằng tài liệu thuộc Phòng Nghiên cứu khoa học, thư viện các Khoa… tôi cần làm gì để có thể mượn tài liệu ở đó?

Trả lời:

Tài liệu thuộc Phòng Nghiên cứu khoa học là tài liệu lưu trữ, vì vậy, bạn sẽ không thể mượn tài liệu ở đó. Tuy nhiên bạn có thể mượn bản lưu tại Thư viện.

Nếu tài liệu thuộc các Khoa, bạn có thể liên hệ với Trợ lý khoa để có thêm thông tin.

Bình luận