Tôi có thể mượn thẻ sinh viên của người khác để sử dụng Thư viện không?

Hỏi: Tôi có thể mượn thẻ sinh viên của người khác để sử dụng Thư viện không?

Trả lời:

 Không. Nếu bạn sử dụng Thẻ sinh viên của người khác thì cả Thẻ sinh viên của bạn và người đó đều bị khóa. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của các chủ thẻ.

Bình luận