Có thể gia hạn cho tài liệu bằng những cách nào? Có thể gia hạn tối đa bao nhiêu lần? khi đã quá hạn trả thì có gia hạn được không? Có thể gia hạn cho tài liệu là giáo trình không?

Hỏi: Có thể gia hạn cho tài liệu bằng những cách nào?

Có thể gia hạn tối đa bao nhiêu lần?

Khi đã quá hạn trả thì có gia hạn được không? 

Trả lời:
  • Có hai cách để gia hạn tài liệu. Bạn đọc có thể gia hạn tại  máy mượn trả tự động  hoặc tự gia hạn qua Website Thư viện: lib.hanu.vn Mời đọc Hướng dẫn tự gia hạn tài liệu Tại đây.
  • Tài liệu có thể được gia hạn tối đa 02 lần và chỉ có thể Gia hạn khi chưa quá hạn trả.

 

Bình luận