Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

         [📔] Books reviews
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Tác giả: Phạm Quốc Thành
  • NXB: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2014
  • Ký hiệu xếp giá: 324.259707PHT
  • Phòng tài liệu Tiếng Việt
  • Thư viện Trường Đại học Hà Nội.

------------------------------------------------------

Mùa xuân năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt hơn 90 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và mừng Xuân Giáp thìn, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này; ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Thư viện xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2014.

Với 200 trang, tác giả Phạm Quốc Thành đã khái quát quá trình giác ngộ của Nguyễn Ái Quốc từ một thanh niên yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế và quá trình sáng lập ra Đảng Cộng sản của Người. Với nhãn quan của bậc thiên tài và sự nhạy bén của mình, Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. Vượt qua những hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản, con đường duy nhất đúng đắn phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội Việt Nam.

Cuốn sách gồm 4 chương:
Chương 1: Nguyễn Ái Quốc chủ động tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
Chương 2: Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam
Chương 3: Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương 4: Nhận xét về quá trình sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc.
Trân trọng giới thiệu tới quý Thầy Cô và bạn đọc.


 

 

Bình luận