THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN

Căn cứ nhu cầu sử dụng nguồn lực thông tin và dịch vụ thư viện trực tuyến của sinh viên, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nguồn học liệu số trong thời gian học tập trực tuyến, Thư viện tổ chức lớp tập huấn bổ sung dành cho sinh viên K21 và các khóa trước chưa đăng ký hoặc chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện.

* Thông tin chi tiết như sau:

  •  Hình thức học: Trực tuyến
  •  Số tiết học: 4
  •  Đăng ký tại link: https://forms.gle/Lnvdiez7JijzQgfx5

Lưu ý: Thời gian đăng kí: đến 17h00 ngày 30/10/2021

KỸ NĂNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

SỬ DỤNG THƯ VIỆN

07h30, thứ 4, 03/11/2021

 

12h30, thứ 6, 05/11/2021

 

12h30, thứ 2, 08/11/2021

 

07h30, thứ 4, 10/11/2021

 

12h30, thứ 4, 10/11/2021

 

KỸ NĂNG THÔNG TIN

12h30, thứ 2, 01/11/2021

 

07h30, thứ 3, 02/11/2021

 

07h30, thứ 4, 03/11/2021

 

12h30, thứ 4, 03/11/2021

 

12h30, thứ 2, 08/11/2021

 

Bình luận