Dòng Nội dung
1
All-star 1 : Student Book with Audio Highlights / Linda Lee; et al.
New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2005.
190 p. : ill. ; 28 cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:31)
2
All-star 2 : Student Book with Audio Highlights / Linda Lee ; et al.
New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2005.
190 p. : col. ill., maps; 28 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:21)
3
All-star 2 : Workbook / Linda Lee ; et al.
New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2007.
153 p. : ill. ; 28 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:11)
4
All-star 3 : Student Book with Audio Highlights / Linda Lee ; et al.
New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2005.
190 p. : col. ill. ; 28 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:10)
5
All-star 3 : Workbook / Linda Lee ; et al.
New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2005.
163 p. : ill. ; 28 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5)