Dòng Nội dung
1
Truyền thông đa phương tiện = Multimedia communication / Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như.
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016.
411tr.: hình vẽ ; 24cm.

Trình bày những kiến thức cơ bản về truyền thông đa phương tiện gồm: Một số khái niệm cơ bản; môi trường truyền dẫn; hệ thống truyền tin; kiến trúc và mô hình truyền thông; mã hoá và điều chế số liệu; xử lí dữ liệu đa phương tiện; giao thức điều khiển đường truyền và giao thức đa phương tiện
Đầu mục:1