Dòng Nội dung
1
Quantum marketing : Bộ công cụ tiếp thị trong thế giới siêu kết nối / Raja Rajamannar ; Hương Giang dịch.
Hà Nội : Nxb. Công Thương ; Công ty Cổ phần Sách Alpha, 2022
199 tr. : minh họa ; 25 cm.

Chia sẻ những cách tư duy tương lai mà tất cả các doanh nghiệp phải xem xét lại toàn bộ bối cảnh tiếp thị của họ để duy trì sự phù hợp và thành công bằng cách phát triển các chiến lược tiếp thị mang tính cách mạng đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.