Dòng Nội dung
1
Nhìn lại bốn năm áp dụng chương trình dạy-học tiếng Anh trực truyến (EDO) ở Khoa đào tạo Tại chức (Trường Đại học Hà Nội) = A review on EDO implementation in English learning in Department of in-service Training, hanoi University / Hoàng Thu Hằng. // Tạp chí khoa học ngoại ngữ Số 25/2010
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
tr. 86-90

Bài viết nói về quá trình áp dụng chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến (EDO) ở Khoa đào tạo Tại chức trường Đại học Hà Nội từ năm 2007-2010.