Dòng Nội dung
1
Ngôn ngữ với tư cách là phương tiện của quyền lực mềm = Languages as a medium of soft power / Lê Công Sự. // Tạp chí khoa học ngoại ngữ Số 38/2014
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2014
tr. 155-162

Bài viết bàn về ngôn ngữ với tư cách là phương tiện của quyền lực mềm.