Dòng Nội dung
1
25 English tests for C level : 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm.
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998.
288 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:157)
2
25 English tests for C level = 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm biên soạn.
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1998.
288 tr. ; 21cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:75)
3
Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh : Trình độ A,B,C / Xuân Bá.
Hà Nội : Thế Giới, 2000.
142 p. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:245)
4
English for pre - intermediate students : Tiếng Anh nâng cao trình độ B,C / Phạm Đình Quyền.
Hà Nội : Hà Nội, 2002.
639 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:192)
5
Tuyển tập các bài tests tiếng Anh trình độ C / Xuân Thành, Xuân Bá.
Hà Nội : Nxb Hà Nội, 2008.
267 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:115)