Dòng Nội dung
1
2
22 nguyên tắc cơ bản của marketing thương hiệu : Lần đầu tiên giới thiệu mô hình marketing 7P / Võ Văn Quang.
Hà Nội : Nxb. Thế giới, 2017.
254 tr. ; 21 cm.

Phân tích 22 nguyên tắc cơ bản của marketing định hướng xây dựng thương hiệu giúp chúng ta biết được cách để nâng cao vai trò và sứ mệnh của marketing, biến marketing từ một công cụ quản trị trở thành hệ thống tư tưởng và thay đổi tư duy, qua đó nắm bắt những hình thức kinh tế mới như kinh tế sáng tạo, kinh tế giá trị mềm và kinh tế thương hiệu.

3
4
A framework for marketing management : test item file / Scott Roberts.
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2003
231 p. ; 30 cm.5