Dòng Nội dung
1
# Sếp nữ / Sophia Amoruso ; Lưu Thuỳ Hương dịch.
Hà Nội : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017.
225 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9)
2
(27전 27승 불패신화 김쌤의 꼭 짚어주는) 생생 부동산경매 / 김성국 지음.
서울 : 매경출판, 2010.
357 p. : 삽화 ; 21 cm.


Đầu mục:1
3
4
(내 손안의 지식은장도,) 수중혜 / SERICEO 콘텐츠팀 엮음.
서울 : 삼성경제연구소, 2009.
296 p. : 삽화 ; 20 cm.


Đầu mục:1
5
(어려울수록) 기본에 미쳐라 / 강상구 지음.
서울 : 원앤원북스, 2009.
272 p. ; 23 cm.


Đầu mục:1