Dòng Nội dung
1
2
Business accounting for hospitality and tourism / H. Atkinson, A. Berry, R. Jarvis.
Australia : Thomson learning, 1995
415 p. ; 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Business travel a study on customer loyalty and customer relationship at Hoang Ngoc hotel/ Nguyễn Thị Lan; Ngô Phương Dung hướng dẫn.
Hà Nội: Đại học Hà Nội, 2013.
IX. 90 p.; 30 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Courtesy : An english conversation training guide for the hospitality industry / Hong Kong Hotels Association.
Hong Kong Hotels Association.
75 p. ; 19 cm.
Hong Kong Hotels Association.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
English for restaurant
Hà Nội: Đại học Hà Nội,
58 p.; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)