Dòng Nội dung
1
"V/VP + 得 + C "中补语的结构和语义分析 / Bùi Hương Dung.
河内 : 河内大学, 2008.
82 tr. ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
20 世纪中国词汇学 / 主编周荐, 编委高颖 ; [Jian Zhou]
中国人民大学出版社, Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2008.
2, 434 p. : ill. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Dịch thuật ngữ kế toán Trung - Việt / Tạ Thị Thùy Anh; Đoàn Minh Hải hướng dẫn.
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2012.
46 tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đối chiếu ngôn ngữ Hán - Việt lý luận và thực tiễn / Ngô Thị Huệ.
Hà Nội : Nxb. Khoa học Xã hội, 2017.
266 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Family album, USA , : Sách song ngữ Trung - Anh. Howard Beckerman. Vol 2 /
北京: : 外语教学与研究出版社, 1993.
277 p. : ill ; 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)