Dòng Nội dung
1
20 世纪中国词汇学 / 主编周荐, 编委高颖 ; [Jian Zhou]
中国人民大学出版社, Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2008.
2, 434 p. : ill. ; 23 cm.


Đầu mục:1
2
3
Cách biểu đạt "Trước/sau" trong tri nhận thời gian của tiếng Việt = Expression of "Trước/sau" in Vietnamese temporal cognition / Trần Văn Minh. // Ngôn ngữ và đời sống. 2015, Số 10 (240).
2015
tr.125-128

The complexity of the Chinese separable words led to difficulties in teaching and learning the Chinese separable words. This article recaps the research achievements focused knowledge in order to provide a basic document simple and convenient for teaching and learning the Chinese separable words.
Đầu mục:0
4
5
Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán / Mai Thị Huế. // Ngôn ngữ và đời sống 2015, Số 10 (240).
2015
123-124 tr.

The complexity of the Chinese separable words led to difficulties in teaching and learning the Chinese separable words. This artecle recaps the research achievements focused knowledge in order to provide a basic document simple and convenient for teaching and learning the Chinese separable words.
Đầu mục:0