Dòng Nội dung
1
2
中国经济专业汉语教程 = Zhongguo jing ji zhuan ye Han yu jiao cheng / 龙清涛.
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2007.
185 tr. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
商务汉语经济案例阅读教程 = Business Chinese : Reading course of commercial cases / 主编邢欣 ; 副主编葛立胜, 黄勇 ; 英文翻译丁维莉.
Beijing : Bei jing da xue chu ban she, 2006.
160 tr. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
实用旅游语文 / 喻峰 (Yu feng)
机械 : 机械工业出版社, 2009.
211tr. ; 29cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
饭店实用口语 / 王丽萍.
北京 : 清华大学出版社、北京交通大学出版社, 2012.
tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)