Dòng Nội dung
1
2
(결정적 순간의) 대화 : 중대하고 감정적인 대화에서 성공하기 / 케리 패터슨 외 지음;김경섭 옮김.
서울 : 시아출판사, 2007.
326 p. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
10 cas de communication : études de cas d'entreprises avec corrigés détaillés / Christine Petr, Gaëlle Boulbry.
Paris : Dunod, 2015
V-249 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày / Bích Lãnh.
Hà Nội : Nxb. Hồng Đức ; Pandabooks, 2018.
287 tr. ; 19 cm.

Giới thiệu phương pháp giao lưu trong các tình huống khác nhau, xoay quanh các chủ đề: Tiêu đề giao lưu - Lộ trình giao lưu - Lời cảnh báo của chuyên gia.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày / Phan Quốc Bảo dịch.
Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2013.
301 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)