Dòng Nội dung
1
(박용석의) 부동산 경매 권리분석 첫걸음 / 박용석 지음.
서울 : 위즈덤하우스, 2007.
375 p. : 삽화 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
(헤르만 칸토로비츠) 법학을 위한 투쟁 / 헤르만 칸토로비츠 [지음] ; 윤철홍 옮김.
서울 : 책세상, 2006
182 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
115 câu hỏi và giải đáp về chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức / Nguyễn Quảng biên soạn và tuyển chọn.
Hà Nội : Lao động Xã hội, 2001.
495 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
1994 U.S. master tax guide / CCH Tax law.
Chicago, Ill. : Commerce Clearing House , 1993.
660p. ; 23 cm.
CCH Tax law.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
72 câu giải đáp pháp luật cho phụ nữ / Hoàng Minh Ngọc.
Hà Nội : Phụ nữ , 2000.
331 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)