Dòng Nội dung
1
Influencer - xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên 4.0 / Brittany Hennessy ; Nguyên Linh dịch.
Hà Nội : Nxb. Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2018.
342 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3)
2
Quản trị thương hiệu cá nhân và công ty = Effective Personal & Company Brand Management / Hubert K Rampersad.
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008.
417 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7)
3