Dòng Nội dung
1
Influencer - xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên 4.0 / Brittany Hennessy ; Nguyên Linh dịch.
Hà Nội : Nxb. Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2018.
342 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8)
2