Dòng Nội dung
1
Cây Đàn Then người Tày và bài hát dân gian / Hoàng Triều Ân.
Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2013.
259 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
2
3
구렁덩덩 뱀 신랑 / 원유순 글 - 이광익 그림.
Seoul Han gyŏre sinmunsa, 2003.
124 p.; 25 cm.


Đầu mục:2
4
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận / Lê Thúy Quỳnh.
Hà Nội : Hội Nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm.

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Đầu mục:1
5
"Khun Chương" khảo dị / Quán Vi Miên sưu tầm.
Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018.
899 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1