Dòng Nội dung
1
# Sếp nữ / Sophia Amoruso ; Lưu Thuỳ Hương dịch.
Hà Nội : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017.
225 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9)
2
(EBS) CEO 특강 : 도전하는 젊은이 / 제작팀.
서울 : 마리북스, 2009.
265 p. : 삽화, 도표, 지도, 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:1
3
(고객이 보고 있다) 일본의 상도 / 홍하상 지음.
서울 : 창해, 2009.
303 p. : 삽화, 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:1
4
5