Dòng Nội dung
1
(쉽게 배우는) 한국어 작문 = Easy learning Korean : 중급 1-2/ 지은이: 이양혜, 이필우, 김유선 ; 삽화: 강은실.
서울 : 랭기지플러스, 2009.
186 p. : 천연색삽화 ; 26 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:55)
2
3
Giáo trình kinh tế vĩ mô / Trần Quang Lâm
Hà Nội : Tư pháp , 2003.
289 tr. ; 23 cm,


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:13)
4
唐诗宋词十五讲 : 大学素质教育通识课系列教材 第一批 / 葛晓音著.
北京 : 北京大学出版社, 2003.
371 页. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:16)
5