Dòng Nội dung
1
1994 U.S. master tax guide / CCH Tax law.
Chicago, Ill. : Commerce Clearing House , 1993.
660p. ; 23 cm.
CCH Tax law.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Peraturan-Peraturan : semua pindaan hingga Januari, 1999 (Akta 514) = Occupational safety and Health Act and Regulations: all amendments up to January, 1999 (Act 514) / Malaysia.; MDC Legal Advisers.
Kuala Lumpur : MDC Publishers Printers, 1999.
iv, 227 ms. ; 26 cm.
Malaysia.; MDC Legal Advisers.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Biopiracy : the plunder of nature and knowledge / by Vandana Shiva.
Boston, MA : South End Press, c1997.
148 p. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các văn bản pháp luật vè̂ nhà đá̂t và xây dựng : song ngữ Việt Anh = Legal documents on house, land, and construction : Vietnamese-English.
[Hà Nội] : Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia, [, 1997]
2 volumes ; 21 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cases and readings in markets, ethics, and law / Bruce S. Buchanan, Robert Boyden Lamb, Roy C. Smith.
Needham Heights, MA : Simon & Schuster Custom Pub., 1997.
xx, 541 p. : ill. ; 28 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)