Dòng Nội dung
1
Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1
2
Cánh cửa không bao giờ khoá / Hải Châu dịch.
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003.
143 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:138)
3
Chiếu Giang / Lương Ky
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
387 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
4
Internet về làng / Đỗ Xuân Thu
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr. ; 19 cm


Đầu mục:1
5
Lễ hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng / Nguyễn Thị Yên
Hà Nội : Nxb. Sân Khấu, 2018.
383 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1