Dòng Nội dung
1
Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cánh cửa không bao giờ khoá / Hải Châu dịch.
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003.
143 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:88) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chiếu Giang / Lương Ky
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
387 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Internet về làng / Đỗ Xuân Thu.
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mistress Oriku : stories from a Tokyo teahouse / Kawaguchi Matsutaro ; translated by Royall Tyler.
Tokyo ; Tuttle Pub., [2007].
280 p. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)